CİSED Online Eğitimleri Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ve Kabul Temelli Psikoterapi Eğitimi Duygusal Şema Terapi Eğitimi CİSED 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi - Antalya Cinsel Terapi Eğitimi - ANKARA Cinsel Terapi Eğitimi - İSTANBUL Psikoterapi Eğitimi kamuoyuna Psikoterapistlik Ayrı Bir Meslek Dalıdır ve Psikoterapi Tıbbi Bir Müdahale Değildir! Sosyal Sorumluluk Projesi: #BirSesBinSestir

CİSED; Türkiye'nin her yerinde sizlere CİSED tarafından ücretsiz başvuru ve bilgi danışma terapistlerini sunuyor.

Cinsel Saðlýk Enstitüsü Derneði

CÝSED, bireylerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farklýlýklarýnýn, temel insan haklarý arasýnda yer aldýðýný ve korunmasý gerektiðini, bu konudaki her türlü þiddet, taciz, ayrýmcýlýk, dýþlama, damgalamanýn insan haklarý ihlali olduðunu savunur. Bu baðlamda CÝSED, baþta DÜNYA CÝNSEL SAÐLIK ÖRGÜTÜ tarafýndan yayýnlanan Cinsel Haklar Bildirgesi’ni, Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneði (PSÝKODER), Amerikan Psikoloji Derneði (American Psychological Association - APA), Amerikan Psikiyatri Birliði (American Psychiatric Association), Dünya Saðlýk Örgütü (World Health Organization - WHO), Dünya Cinsel Saðlýk Birliði (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararasý Aile Terapileri Örgütü (IFTA - International Family Therapy Association) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araþtýrmalarý Derneði (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research) olmak üzere tüm ulusal ve uluslararasý kuruluþlarýn hem LGBT bireyler hakkýndaki hem de cinsel saðlýk bilimiyle ilgili tüm görüþlerini ve deklarasyonlarýný kabul eder...

CÝNSEL SAÐLIK ENSTÝTÜSÜ DERNEÐÝ

CÝSED Yönetim KuruluKAMUOYUNA;

Bir aile olmayý baþaramayan kurumlar kaybetmeye mahkumdurlar. O. Wilde'ýn dediði gibi, “Dostun üzüntüsüne acý duyabilirsiniz, bu kolaydýr ama dostun baþarýsýna sempati duyabilmek, saðlam bir karakter gerektirir.” Baþarýnýn bir varýþ noktasý deðil, bir yolculuk olduðuna inanan "CÝSED AÝLESÝ", bu karaktere sahip, onurlu ve erdemli insanlardan oluþuyor.

Einstein'ýn dediði gibi “TAKDÝR ediliyorsanýz deðil, TAKLÝT ediliyorsanýz baþarmýþsýnýz demektir.” Bir kurumu taklit etmek, onu övmenin en samimi þeklidir. Deðerli halkýmýza ve ruh saðlýðý profesyönellerine yönelik hizmetlerimiz bazý kiþi ve kurumlar tarafýndan takdir edilmese bile, taklit edildi ve taklitlerimiz "CÝSED AÝLESÝ" olarak bizi yaþatýyor, baþarýlý kýlýyor, daha çok çalýþmamýza ve üretmemize vesile oluyor. Ülkemizde cinsel saðlýk alanýnda hizmet veren cinsel tedavi uzmanlarýnýn büyük bir bölümü, cinsel danýþmanlýk ve cinsel terapi uygulamalarý yapma becerisi kazandýran ve interaktif olmasýyla fark yaratan CÝSED EÐÝTÝMLERÝ'ni aldý. Þimdiye kadar 12. Cinsel Saðlýk Sempozyumu3. Ulusal ve 2. Uluslararasý Cinsel Saðlýk Kongresi düzenledik ve düzenlemeye de devam edeceðiz. 
Nietzsche'in “Kim namus ve ahlak þövalyeliði yapýyorsa bilin ki en namussuzu o'dur” sözünü doðrulayacak þekilde “bilimsellik, yetkinlik, etik ve ahlak þövalyeliði” yapmýyoruz. Lafta deðil eylemde etik olmayý önemsiyoruz, tüm ruh saðlýðý profesyonellerine ve hekimlere saygýda kusur etmiyoruz ve multi-disipliner bir anlayýþla birlik ve beraberlik içinde çalýþma ilkesini hayata geçirmeye gayret ediyoruz.
Bilindiði gibi psikologlarýn ve diðer ruh saðlýðý çalýþanlarýnýn mesleklerini icra etmelerine engel olunmaya çalýþýlan zor ve karanlýk günlerde tüm meslek örgütleri sessiz kalýrken biz “CÝSED AÝLESÝ” olarak sesimizi yükselttik ve özgürlüklerden yana olduk ve olmaya da devam edeceðiz.

Disiplinler arasý çatýþmayý körüklemekle, birilerini asýlsýz iftiralarla þikayet etmekle, çalýþma alanlarýný engellemeye çalýþmakla deðil, tüm enerjimizle ülkemize, cinsel tedavi uzmanlarýna, deðerli halkýmýza, medyamýza ve cinsel saðlýk bilimine hizmet etmekle meþgulüz. Haksýzlýklara verilecek en güzel yanýtýn “baþarý” olacaðýna, devamlýlýðý olan bir baþarýnýn haset ve kýskançlýkla dolu olan herkesi üzeceðine inanýyoruz. Herhangi bir kiþiye veya kuruma kýrgýn ve kýzgýn deðiliz, kavgalý da deðiliz. Mevlana ve Yunus Emre gibi herkese kapýmýz ve dost elimiz açýk, kavga yerine uzlaþma ve hoþgörüden yanayýz. 

Bireylerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farklýlýklarýnýn, temel insan haklarý arasýnda yer aldýðýný ve korunmasý gerektiðini, bu konudaki her türlü þiddet, taciz, ayrýmcýlýk, dýþlama, damgalamanýn insan haklarý ihlali olduðunu savunuyoruz.

Ülkemizdeki tüm ruh saðlýðý profesyonellerini, hekimleri, cinsel saðlýk ve ruh saðlýðý alanýnda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluþlarýný, “Orgazm ve Farkýndalýklý Cinsellik” temalý CÝSED 3. ULUSAL CÝNSEL SAÐLIK KONGRESÝ'ne davet ediyoruz ve onlarý CÝSED MÝSAFÝRPERVERLÝÐÝ ile aðýrlayacaðýmýzý kamuoyuna deklare ediyoruz.

Dostluk, sevgi ve saygýlarýmýzla...

CÝSED Yönetim Kurulu
www.cised.org.tr/kongre2018

CÝSED Eðitim Koordinatörü
Prof.Dr.
Cengiz GÜLEÇ
CÝSED Baþkaný
Psikoterapist
Cem KEÇE